POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), v účinném znění (dále jen „ZRZ“)

Realitní zprostředkovatel Martin Vršek (ERA Tilia), IČO: 87273624, se sídlem V Ráji 1316, 386 01 Strakonice (dále jen „Zprostředkovatel“)

tímto poskytuje svým klientům – zájemcům o služby realitního zprostředkování poskytované Zprostředkovatelem (dále jen „Klient“) následující 

poučení:

1. Tímto poučením Zprostředkovatel plní svou zákonnou informační povinnost vůči Klientovi, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je přitom dle ustanovení § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (zde Zprostředkovatelem), nebo s ním jinak jedná.

2. Smlouva o realitním zprostředkování

Zprostředkovatel poskytuje služby realitního zprostředkování ve smyslu ustanovení § 2 a 3 ZRZ (dále jen „Realitní zprostředkování“), a to na základě a v rozsahu písemné smlouvy o realitním zprostředkování (dále jen jako „Smlouva o zprostředkování“). Smlouva o zprostředkování je uzavírána v souladu s ustanovením § 9 a násl. ZRZ. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o realitním zprostředkování neupravená ZRZ se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva o realitním zprostředkování vždy specifikuje mimo jiné:

  • ·předmět Realitního zprostředkování (nemovitost nebo jiný předmět – typicky podíl v bytovém družstvu, jehož prodej či pronájem má Zprostředkovatel zprostředkovat) (dále souhrnně jen „Nemovitost“);
  • · cenu, za kterou je Nemovitost nabízena zájemcům o Nemovitost (kupní cena, nájemné nebo jiná cena);
  • · výši provize Zprostředkovatele (nebo alespoň způsob jejího určení).

V případě, že Smlouva o realitním zprostředkování nemá písemnou podobu, nebo pokud neobsahuje všechny povinné náležitosti, může Klient vznést námitku její neplatnosti.

3. Cena Nemovitosti

Nemovitost bude nabízena třetím osobám – zájemcům o Nemovitost za cenu sjednanouve Smlouvě o zprostředkování. Změnu této ceny si mohou Klient a Zprostředkovatel sjednat písemně.

4. Provize Zprostředkovatele

Zprostředkovatel poskytuje Realitní zprostředkování úplatně, za jeho služby mu dle Smlouvy o zprostředkování náleží provize (dále jen „Provize“). Nárok Zprostředkovatele na Provizivzniká v souladu se Smlouvou o zprostředkování již obstaráním příležitosti k uzavření zprostředkované realitní smlouvy. Splatnost Provize tak není vázána na uzavření kupní, nájemní nebo jiné podobné realitní smlouvy ohledně Nemovitosti.

Výše Provize bude stanovena jako konkrétní částka (paušální) nebo jako konkrétní procento ze sjednané ceny Nemovitosti, nebo ze skutečně dosažené ceny Nemovitosti, pokud se bude lišit od ceny sjednané ve Smlouvě o zprostředkování. K částce Provize bude připočtena daň z přidané hodnoty dle účinných právních předpisů, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % z částky Provize. Tedy, Klient bude povinen uhradit Zprostředkovateli Provizi plus DPH.

Zprostředkovatel si může nárok na Provizi započíst na nárok na vydání složenéhoblokovacího deposita (tzv. „strhne“ si jej z rezervačníhopoplatku – částky složené na základě rezervační smlouvy).

Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy o zprostředkování jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.

5. Trvání Smlouvy o zprostředkování

Pokud je sjednáno výhradní Realitní zprostředkování (tedy Zprostředkovatel je výhradně oprávněn nabízet Nemovitost), je Smlouva o zprostředkování uzavřena vždy na dobu určitou, která bude sjednána ve Smlouvě o zprostředkování, nejdéle však vždy na dobu 6 (šesti) měsíců, s možností opakovaného prodlužování (to je třeba ujednat nejdříve 30 (třicet) dnů přede dnem skončení ujednané doby trvání Smlouvy o zprostředkování.

Pokud je sjednáno nevýhradní Realitní zprostředkování, je Smlouva o zprostředkování uzavřena na dobu uvedenou ve Smlouvě o zprostředkování a výše uvedené omezení se neuplatní.

6. Pojištění Zprostředkovatele

Zprostředkovatel na žádost Klienta předloží Klientovi pojistku potvrzující uzavření pojistné smlouvy, na jejímž základě je Zprostředkovatel pojištěn pro případ vzniku újmy způsobené výkonem Realitního zprostředkování splňující náležitosti ustanovení § 7 ZRZ, případně smlouvu uzavřenou s realitním zprostředkovatelem, jehož jménem poskytuje služby Realitního zprostředkování.

7. Právo Klienta odstoupit od Smlouvy o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování je zpravidla uzavírána za fyzické přítomnosti Klienta i Zprostředkovatele.

Pokud však byla Smlouva o zprostředkování uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (viz. ustanovení § 1828 odst. 2 Občanského zákoníku), má Klient právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy o zprostředkování.

Odstoupit od Smlouvy o zprostředkování je možno doručením oznámení o odstoupení Zprostředkovateli. Pro tento účel může Klient použít vzorový formulář odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, který je připojen k tomuto poučení.

Aby byla dodržena výše uvedená lhůta 14 dnů pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o zprostředkování v poslední den této lhůty.

Klient dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování za shora uvedených podmínek, pokud se souhlasem Klienta Zprostředkovatel již fakticky zahájil Realitní zprostředkování před uplynutím 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování (např. již nafotil Nemovitost, zveřejnil její nabídku na internetu nebo jinde apod.).

8. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi Klientem a Zprostředkovatelem ke vzniku sporu ze Smlouvy o zprostředkování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jeČeská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

Klient má možnost obrátit se se stížností či podněty i na orgán státního dozoru, zejména na ČOI nebo na příslušný živnostenský úřad.

9. Práva z vadného plnění

Práva Klienta z vadného plnění Zprostředkovatele, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 Občanského zákoníku).Zprostředkovatel plnil vadně,pokud Zprostředkovatel služby Realitního zprostředkování neposkytl v souladu se Smlouvou o zprostředkování.Klientmá za podmínek stanovených právními předpisy zejména právona zjednání nápravy (doplněním nebo opravou plnění Zprostředkovatele), na přiměřenou slevu z Provize, nebo právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování.

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.